sestdiena, 2011. gada 4. jūnijs

Júnijs atnácis

Hey, maija beigs atnákushas ar skumjám ziñám no májám un ir vajadzígs laiks, lai aprastu ar esosho faktu.
Dzíve shai pusé joprojám turpina ritét savu gaitu un apñem ar vien vairák apgriezienus dienas ritmá, dazas aktivitátes beidzas, citas atkal sákas, viens eksámens jau garám, otrs vél tikai gaidáms, turam íkshkjus!
Reizém atliek laika arí mákslai, kolégém skaistus gredzenus gatavot un chapas (piespraudes) iemácíjos gatavot.
Pa celam uz darbu pamaníju mazu brínumu, izrádás kurpnieka jaunais suns, tá nu més esam sadraudzéjusies un es solíjos vinju adoptét, nu mums ísta draudzíba, ísta jautríte mazá dáma!
Wow atzíméjám iespaidígu pasákumu visas dienas garumá Mariai Auxiliadorai par godu, 4 koncerti, spéles, rokdarbi visiem vecumiem un gaumém skolas stadioná, bérnu vecáki veselu pusgadu gatavoja programmu shim pasákumam par godu.
Shodien atzíméjám svétkus par godu údenim (Fieasta de agua), tátad spéles visas, kas saistíts ar údeni, iesaku Jums paméginát, varen jautri,bildes sekos, lieki piebilst, ka ierashansás uz pasákumu bija peldkostímos un peldbiksés un beigu beigás visi bija slapji  :)
buchas


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru