piektdiena, 2011. gada 10. jūnijs

Futbols un ikdiena

Beidzot biju uz futbola spéli vietéjá stadioná Celta- Granada, iespaidígi to visu redzét klátiené un ja vél savéjie uzvar, pavisam smaidoshi. Lieki piebilst, ka futbols lielá cieñá un spéli skatás mazi, lieli, jauni un veci neatkarígi ne no ká, to var salídzinát ar músu kopíbas sajútu dziesmu svétkos.
Gada nosléguma balle ar Galísieshu deju grupu, vakariñas restoráná ar dziesmám un dejám kuplá skaitá, vietéjie mák svinét un godát galísieshu tradícijas un valodu, lieki piebilst, ka vakariñas beidzás uz ríta pusi:)
Joprojám savos brívbrízhos eju pastaigáties ar Chulu un shí ir neizsakámi laimíga, tápat ká es!Shodien gájám pirkt Larai dávanu, lieki piebilst, ka visus veikalos noréja un Mc Donaldá mús neielaida sanitáru apstáklju dél un vinja bija neizsakámi apvainojusies, jo bija jágaida árpusé. Pielauju, ka siestu guléja varen saldi:)
Vél bijám uz Castro ar bérniem sodien ekskursijá paskatít, ká dzívoka 2 mil gadus atpakal!
Man jau ir sastádíts vasaras kalendárs un man ir pieskjirtas brívdienas júnijá, juuuuu haaaaaaaa, péc tam sekos nometnes....vasariña, vasariña, kaut arí sonedél laiks táds rudenígs, mums +20 LV +30

Uz drízu tikshanos,
Samílojiens:)Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru