ceturtdiena, 2011. gada 11. augusts

29. jūlijs - 10 augusts


Sen nav jaunumi no manis, jo esmu darbos līdz ausīm, strādāju 10-12 stundas dienā Campamento Urbano, nometnē ar 400 bērniem jau 2 nedēļas, katru dienu ir dažādas aktivitātes, ekskursijas un tā ir viena lieliska pieredze, esam 50 brīvprātīgie monitori un bērni no Vigo, nometni apmaksā pašvaldība, lai ik katrs bērns varētu pabūt vasaras nometnē, daudz bērni no bērnu namiem un nelabvēlīgām ģimenēm un ir prieks, ka pašvaldība par viņiem rūpējas apmaksājot šādu nometni. Katrs bērns ir ļoti atšķirīgs un īpašs, man ļoti paveicies ar grupu, jo bērni ļoti prātīgi un mierīgi, visu varam sarunāt.  Vienu dienu viesojāmies Ourence un kopā bijām 800 bērni +100 monitori, varat iedomāties, kā ir organizēt šādu pasākumu, otru dienu bērni ciemojās pie mums, mums šogad ir cirka tēma nometnē un katri dienu aktivitātes, spēles saistītas ar kādu no cirka personāžiem, rīt braucam uz jūriņu un pārgājienā, solās būt karsta diena, ūdens jau saldējas saldētavā, peldkostīms somā un aidā.trešdiena, 2011. gada 3. augusts

20-28 jūlijs


Aizvadīta viena lieliska nedēļa ar apmaiņas projekta  JPEG Jovenes photoEUgraphers Vigo 2011 jauniešiem no Čehijas, Spānijas, Francijas , UK un Latvijas. Ik diena bija piepildīta un krāsaina ar dažādām nodarbēm, iepazīšanās, Vigo pilsētas aktivitāte ar foto objektu meklēšanu, Spāņu welcome night, 2 dienu ekskursiju un kempingu Cies salās, Multilingual workshop, Francijas, UK, Čehijas un LV nakti ar tradīcijām un ēdieniem. Manas mājas bija pārvērtušās par  lielvirtuvi, ar Baibu sacepām kartupeļu pankūkas, zirņus ar speķi,  sataisījām medusmaizes, kaņepju maizes un cienājām apmaiņas projekta jauniešus, atsauksmes dažādas, bet tas nebūt svarīgākais, jo letiņi tāpat to visu beigu beigās notiesāja gardām mutēmJ
Paspēju pabūt žūrijā, lai vērtētu talantu šovu un atziņa ir tāda, ka ik katram ir kāds talants, tikai kautrība jāatmet maliņā. Sabijām arī Santiago, svētā apustuļa dienā, lieki teikt, ka pilsēta bija pārpildīta ar protestētājiem un tūristiem, taču bija jauki, atkal satikt brīvprātīgās meitenes, kas jau drīz vien beidz savus projektus un dodas mājās. Pamazām visi paunojas uz māju pusi, no vienas puses skumji, no otras puses, prieks par pavadīto laiku un kopā būšanu, tas paliks jaukākajos atmiņu stūrīšos.
Aizmirsu pateikt, ka mums pa īstam vasara sākusies, šodien termometra atzīmes plaza America rādīja +36 

piektdiena, 2011. gada 15. jūlijs

6.julijs -15. julijs

Pirmā nometne noslēgusies un ir laba padarīta darba sajūta pēc 3 nedēļām ar 160 bērniem, pat dažreiz sapņos rādijās. Bijām daudz ekskursijās pa Vigo, Romāņu muzejā, monte de Guia ar Martiņu,, Bachatas fiesta, Galīsijas tradicionālā fiesta, jautri. Tagad jau gatavojamies augusta Urbano nometnei ar daudz iespaidīgāku bērnu baru:)
Pagājušā nedēļas nogalē bija atbraukuši apmaiņas programmas līderi no Čehijas un Francijas un saplānojām programu, jo drīz ierodas pārējie arī delegācija no Latvijas. Biju beidzot salsu dejot, tā līzd rītam un pamatīgi:)
Šodien Marco atgriežas no 10 dienu nometnes, atvadu pasākums Bouzas ar Narciso, jo arī viņa pusgads aizritējis nemanot:)

ceturtdiena, 2011. gada 14. jūlijs

27. junijs - 6. julijs


Jau tūliņ beidzas otrā nometnes nedēļa, laiks aizlidojis un piedzīvojumu daudz, jaunas bērnu dziesmas ik brīdi pieķeru sevi dungojam, bērneļi dikti mīļi, lieliski un produktīvi aizrit manas dienas. Bet mana mīlestība uz Portugāli – neizsmeļama. Pagājušā nedēļas nogalē bijām uz Narciso dzimtajām ārēm, ciemu Portugālē – Molelos, draugu pulkā pikniks ar sardīnēm un grillētiem dārzeniem, barojot vistas un dārzā lavierējot pa persiku kokiem, mjam..nevar salīdzināt siltu persiku tikko norautu no koka ar veikala, pati vakara nagla bija ciema balle – īsta zalummballe ar loteriju, vietējām slavenībām un dančiem līdz rītausmai.
Pārsiedza jūlija rīts ar smidzekli un aukstu,drūmu laiku, jutos, kā ziemā (Galīsilas ziemā), bet kā jau ierasts laiks mainās pa minūtēm un vakarpusē saulīte glaimoja.
Tautu meita, iejutos īstas Galīsiešu tautu meitas veidolā, ja Jūs zinātu cik tas ir smags! 4 stīvināti apakšsvārki, divi vilnas svārki, blūze, lakats, vilnas zeķes un čībiņas, pastalas, man tikai paviesojoties šai tēlā lija varenas sviedru lāses, kur nu vēl nodejot koncertu šai tērpā. Bet manas Galīsiešu deju nodarbības bija kaut kas vērtīgs un iespaidīgsJ Ir mazliet sajūta, ka nupat jau pamazām jāsāk atvadīties no Vigo, laiks atlicis pavisam nedaudz, tikai viens mēnesis.

sestdiena, 2011. gada 25. jūnijs

San Juan un dzimsanas diena

Pamodos un mierígi devos uz sanáksmi, kas mani sagaidíja - apsveikuma dziesmas spáñu un anglu valodá, tradicionálá raustísana aiz ausím 26 reizes un vél pa virsu. Pusdienas Vigo restoráná un tad jau lielá iepirkshanás un gatavoshanás vakaram, visi skrieot ashi sadalíjám darbus un galds bija kláts, pie Marco kúkas tá arí netiku, par daudz iesaulojás, vakars ar draugiem un limbo, salsu un nakts kulminácija pludmalé ar miljons cilvékiem, ka adatai nav kur nokrist un múziku, dejám un dziesmám, tomér vienu no LV tradícijám pamaníjos - lecám pári ugunskuram:)Dávanas labák neprasiet, tas ir atkal viens smieklígs pasákums, ko sañému no saviem dzíves biedriem!Paldies visiem!

Lisabona

Piedzívojumiem pilna, jau ceríba zudusi par couchserferi, jo atbildes ar ¨sorry¨ bija vismaz 20, ierodamies viesnícá, bet pirms registrésanás nodomáju vél reizi e-pastá palúkoties un Narciso draudzene atrakstíjusi, ka varam palikt viñas májvietá, viesnícá atvainojamies un dodamies uz centru meklét skaistumu. Pilséta liela ar skaistá, mazám un flízotám ieliñám, apbrínojamu arhitektúru, júgendstilu,slavenais tilts, ká San Francisko, Kristus pestítája statuja, ká Brazílijá Apbrínojami iespaidígi rajoni izklaidém, ar vismaz 20 ielñám ar báriem, lai gan báru ziñá Spánija párspéj visus. Dzívojá, jaká kakju namá, apskatíjám daudz ievérojamu objektu, krustu skjérsu izbraukájám ar slaveno atíko tramvaju, metro, autobusu un vél sazin cik transportiem. Tá ir pilséta, kas járedz un visu laiku dzíve kúsá, koncerti, festiváli utt.

piektdiena, 2011. gada 17. jūnijs

Mondariz

Bujám animatoru pikniká Mondariz (15km no Vigo), Tea upé peldéties.Lietus vasará un skolas nobeigums

Lietus un peléks, vasara?rudens?
Bet joprojám spítígi uz darbu dodos ar riteni pa celam apciemojot savu mílo Chulu suñumeiteni!
Sodien beidzám visa gada darbu apoio(palidzet majas darboes) un ludotecas(spélu istaba) ativitátes ar bérniem no sociálám gimeném, fiestá!!!Tagad atvalinájums un gatavojamies nometném!


piektdiena, 2011. gada 10. jūnijs

Futbols un ikdiena

Beidzot biju uz futbola spéli vietéjá stadioná Celta- Granada, iespaidígi to visu redzét klátiené un ja vél savéjie uzvar, pavisam smaidoshi. Lieki piebilst, ka futbols lielá cieñá un spéli skatás mazi, lieli, jauni un veci neatkarígi ne no ká, to var salídzinát ar músu kopíbas sajútu dziesmu svétkos.
Gada nosléguma balle ar Galísieshu deju grupu, vakariñas restoráná ar dziesmám un dejám kuplá skaitá, vietéjie mák svinét un godát galísieshu tradícijas un valodu, lieki piebilst, ka vakariñas beidzás uz ríta pusi:)
Joprojám savos brívbrízhos eju pastaigáties ar Chulu un shí ir neizsakámi laimíga, tápat ká es!Shodien gájám pirkt Larai dávanu, lieki piebilst, ka visus veikalos noréja un Mc Donaldá mús neielaida sanitáru apstáklju dél un vinja bija neizsakámi apvainojusies, jo bija jágaida árpusé. Pielauju, ka siestu guléja varen saldi:)
Vél bijám uz Castro ar bérniem sodien ekskursijá paskatít, ká dzívoka 2 mil gadus atpakal!
Man jau ir sastádíts vasaras kalendárs un man ir pieskjirtas brívdienas júnijá, juuuuu haaaaaaaa, péc tam sekos nometnes....vasariña, vasariña, kaut arí sonedél laiks táds rudenígs, mums +20 LV +30

Uz drízu tikshanos,
Samílojiens:)otrdiena, 2011. gada 7. jūnijs

Fiesta del agua - údens svétki

YEEEEEEEEEEE HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Clase Español

                                                                 Músu spáñu valodas
komanda gada garumá:)

sestdiena, 2011. gada 4. jūnijs

Júnijs atnácis

Hey, maija beigs atnákushas ar skumjám ziñám no májám un ir vajadzígs laiks, lai aprastu ar esosho faktu.
Dzíve shai pusé joprojám turpina ritét savu gaitu un apñem ar vien vairák apgriezienus dienas ritmá, dazas aktivitátes beidzas, citas atkal sákas, viens eksámens jau garám, otrs vél tikai gaidáms, turam íkshkjus!
Reizém atliek laika arí mákslai, kolégém skaistus gredzenus gatavot un chapas (piespraudes) iemácíjos gatavot.
Pa celam uz darbu pamaníju mazu brínumu, izrádás kurpnieka jaunais suns, tá nu més esam sadraudzéjusies un es solíjos vinju adoptét, nu mums ísta draudzíba, ísta jautríte mazá dáma!
Wow atzíméjám iespaidígu pasákumu visas dienas garumá Mariai Auxiliadorai par godu, 4 koncerti, spéles, rokdarbi visiem vecumiem un gaumém skolas stadioná, bérnu vecáki veselu pusgadu gatavoja programmu shim pasákumam par godu.
Shodien atzíméjám svétkus par godu údenim (Fieasta de agua), tátad spéles visas, kas saistíts ar údeni, iesaku Jums paméginát, varen jautri,bildes sekos, lieki piebilst, ka ierashansás uz pasákumu bija peldkostímos un peldbiksés un beigu beigás visi bija slapji  :)
buchas