sestdiena, 2011. gada 25. jūnijs

San Juan un dzimsanas diena

Pamodos un mierígi devos uz sanáksmi, kas mani sagaidíja - apsveikuma dziesmas spáñu un anglu valodá, tradicionálá raustísana aiz ausím 26 reizes un vél pa virsu. Pusdienas Vigo restoráná un tad jau lielá iepirkshanás un gatavoshanás vakaram, visi skrieot ashi sadalíjám darbus un galds bija kláts, pie Marco kúkas tá arí netiku, par daudz iesaulojás, vakars ar draugiem un limbo, salsu un nakts kulminácija pludmalé ar miljons cilvékiem, ka adatai nav kur nokrist un múziku, dejám un dziesmám, tomér vienu no LV tradícijám pamaníjos - lecám pári ugunskuram:)Dávanas labák neprasiet, tas ir atkal viens smieklígs pasákums, ko sañému no saviem dzíves biedriem!Paldies visiem!

Lisabona

Piedzívojumiem pilna, jau ceríba zudusi par couchserferi, jo atbildes ar ¨sorry¨ bija vismaz 20, ierodamies viesnícá, bet pirms registrésanás nodomáju vél reizi e-pastá palúkoties un Narciso draudzene atrakstíjusi, ka varam palikt viñas májvietá, viesnícá atvainojamies un dodamies uz centru meklét skaistumu. Pilséta liela ar skaistá, mazám un flízotám ieliñám, apbrínojamu arhitektúru, júgendstilu,slavenais tilts, ká San Francisko, Kristus pestítája statuja, ká Brazílijá Apbrínojami iespaidígi rajoni izklaidém, ar vismaz 20 ielñám ar báriem, lai gan báru ziñá Spánija párspéj visus. Dzívojá, jaká kakju namá, apskatíjám daudz ievérojamu objektu, krustu skjérsu izbraukájám ar slaveno atíko tramvaju, metro, autobusu un vél sazin cik transportiem. Tá ir pilséta, kas járedz un visu laiku dzíve kúsá, koncerti, festiváli utt.

piektdiena, 2011. gada 17. jūnijs

Mondariz

Bujám animatoru pikniká Mondariz (15km no Vigo), Tea upé peldéties.Lietus vasará un skolas nobeigums

Lietus un peléks, vasara?rudens?
Bet joprojám spítígi uz darbu dodos ar riteni pa celam apciemojot savu mílo Chulu suñumeiteni!
Sodien beidzám visa gada darbu apoio(palidzet majas darboes) un ludotecas(spélu istaba) ativitátes ar bérniem no sociálám gimeném, fiestá!!!Tagad atvalinájums un gatavojamies nometném!


piektdiena, 2011. gada 10. jūnijs

Futbols un ikdiena

Beidzot biju uz futbola spéli vietéjá stadioná Celta- Granada, iespaidígi to visu redzét klátiené un ja vél savéjie uzvar, pavisam smaidoshi. Lieki piebilst, ka futbols lielá cieñá un spéli skatás mazi, lieli, jauni un veci neatkarígi ne no ká, to var salídzinát ar músu kopíbas sajútu dziesmu svétkos.
Gada nosléguma balle ar Galísieshu deju grupu, vakariñas restoráná ar dziesmám un dejám kuplá skaitá, vietéjie mák svinét un godát galísieshu tradícijas un valodu, lieki piebilst, ka vakariñas beidzás uz ríta pusi:)
Joprojám savos brívbrízhos eju pastaigáties ar Chulu un shí ir neizsakámi laimíga, tápat ká es!Shodien gájám pirkt Larai dávanu, lieki piebilst, ka visus veikalos noréja un Mc Donaldá mús neielaida sanitáru apstáklju dél un vinja bija neizsakámi apvainojusies, jo bija jágaida árpusé. Pielauju, ka siestu guléja varen saldi:)
Vél bijám uz Castro ar bérniem sodien ekskursijá paskatít, ká dzívoka 2 mil gadus atpakal!
Man jau ir sastádíts vasaras kalendárs un man ir pieskjirtas brívdienas júnijá, juuuuu haaaaaaaa, péc tam sekos nometnes....vasariña, vasariña, kaut arí sonedél laiks táds rudenígs, mums +20 LV +30

Uz drízu tikshanos,
Samílojiens:)otrdiena, 2011. gada 7. jūnijs

Fiesta del agua - údens svétki

YEEEEEEEEEEE HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Clase Español

                                                                 Músu spáñu valodas
komanda gada garumá:)

sestdiena, 2011. gada 4. jūnijs

Júnijs atnácis

Hey, maija beigs atnákushas ar skumjám ziñám no májám un ir vajadzígs laiks, lai aprastu ar esosho faktu.
Dzíve shai pusé joprojám turpina ritét savu gaitu un apñem ar vien vairák apgriezienus dienas ritmá, dazas aktivitátes beidzas, citas atkal sákas, viens eksámens jau garám, otrs vél tikai gaidáms, turam íkshkjus!
Reizém atliek laika arí mákslai, kolégém skaistus gredzenus gatavot un chapas (piespraudes) iemácíjos gatavot.
Pa celam uz darbu pamaníju mazu brínumu, izrádás kurpnieka jaunais suns, tá nu més esam sadraudzéjusies un es solíjos vinju adoptét, nu mums ísta draudzíba, ísta jautríte mazá dáma!
Wow atzíméjám iespaidígu pasákumu visas dienas garumá Mariai Auxiliadorai par godu, 4 koncerti, spéles, rokdarbi visiem vecumiem un gaumém skolas stadioná, bérnu vecáki veselu pusgadu gatavoja programmu shim pasákumam par godu.
Shodien atzíméjám svétkus par godu údenim (Fieasta de agua), tátad spéles visas, kas saistíts ar údeni, iesaku Jums paméginát, varen jautri,bildes sekos, lieki piebilst, ka ierashansás uz pasákumu bija peldkostímos un peldbiksés un beigu beigás visi bija slapji  :)
buchas